Історична географія

Деталі

Історична географія

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення: історична фізична географія, історична географія населенния, історична етнічна географія, історична географія міст і сіл, історична топографія міст, історична політична географія.

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування у студентів уяви про розвиток українського етносу, державних утворень, економічних районів, зміни політичних кордонів, етнічних меж, мережі поселень, торгових шляхів і т.п. у різні епохи історичного розвитку на території сучасної України. Історична географія має на меті дати можливість краще орієнтуватись в історичному просторі за допомогою карт, які відображають стан суспільства на шляху його розвитку у взаємовпливі природи, людини і цивілізації. Курс закладає основи необхідного розуміння простору в житті суспільства, вміння користуватися і складати самому історичну карту з різних напрямів історичної діяльності: економіки, культури, політики тощо.

Міждисциплінарні зв’язки. Історична географія безпосередньо використовує здобутки такої допоміжної історичної науки, як археографія, що забезпечує наукове опрацювання та видання історичних писемних джерел, з етнологією, статистикою, яка не лише забезпечує опрацювання історичних статистичних джерел. Ураховуючи інерційність історичних назв, важливу інформацію для проведення досліджень та підтвердження висновків історичної географії подають такі розділи мовознавства, як топоніміка та гідроніміка, що розкривають походження назв населених пунктів та водойм.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Картографія-наука про карти. Методи і процеси їх складання та користування ними.

2. Формування державної території України за часів Київської Русі ІХ-ХІІІ ст.

3. Галицько-Волинська держава у ХІІІ – на початку XIV ст.

4. Україна Польсько-Литовської доби.

5. Формування державної території України за часів козаччини.

6. Історична географія України в ХІХ – на початку ХХ ст.

Основними методами навчання є: аналітичний і синтетичний, дедуктивний та індуктивний, порівняння й типології, історико-географічної періодизації, історико-географічних зрізів, діахронічного аналізу, історико-географічне районування, картографічний метод та ін.

Методичне забезпечення. Державні стандарти освіти. Програма варіативної навчальної дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.020302 – бакалавр. Художні альбоми. Відеопрезентації. Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни. Інструктивно- методичні матеріали до семінарських, практичних занять. Методичні матеріали: для самостійного опрацювання студентами фахової літератури, написання курсових, дипломних робіт. Комплекти модульних тестових завдань.

Бібліографія. Гуржій О.І. До питання про кількість та етнічний склад населення України в другій половині ХVІІ ст. / О.І. Гуржій // УІЖ. – 1993. – № 4–6. – С. 43–49.; Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества / В.А. Анучин. – М., 1982.; Географічний фактор в історичному процесі. – К., 1990 та ін.

Форма поточного (модульного) контролю – тестування.

Форма підсумкового контролю - залік (письмово).

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ