Історія античної і середньовічної культури

Деталі

 

Історія античної і середньовічної культури

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення духовної та

матеріальної культури, як виду діяльності, котра дає найповніше уявлення про

культурно-історичний процес і логіку формування духовних цінностей та

пріоритетів стародавнього світу та середньовіччя.

Розглядаючи культурні епохи й вершинні явища суспільної думки, які є

потужним фактором соціального розвитку, можна переконатися, що культурно-

історичний процес являє собою панораму висхідного розвитку духовності, а

власне культура є формою саморозвитку людини (її потреб, здібностей,

свободи – тобто її сутнісних сил). Людина розглядається як єдиний суб’єкт

культури, котрий створює життєве середовище для себе й формується під його

впливом. Людина є істотою творчою, саме вона перетворює навколишній світ

згідно із власними потребами.

Мета та завдання навчальної дисципліни.

- Метою викладання навчальної дисципліни «Історія античної та

середньовічної культури» є засвоєння студентами культурологічних питань

духовної спадщини минулого в якій чітко простежується боротьба двох

тенденцій релігійно-консервативної і культурно-прогресивної.

- Основними завданнями курсу є: розкриття діалектики розвитку

зарубіжної культури, історичної думки як єдиного процесу. В центрі уваги

виносяться теоретичні аспекти духовної та матеріальної культури,

концептуальні положення, які зумовлювали загальний рівень вивчення

конкретно-історичних проблем окремих етапів світової культури.

Міждисциплінарні зв’язки. Програма складена таким чином, щоб логічно

та гармонійно доповнити цикл гуманітарних предметів, що викладаються у

ВНЗ України. Навчальна дисципліна взаємопов’язана з такими дисциплінами як

всесвітня історія, історія української культури, історія мистецтва, спеціальні

історичні дисципліни, політологія, соціологія та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Принципи класифікації культурної еволюції ті її основні етапи.

Ранні форми культури.

2. Культура стародавнього Сходу. Антична культура.

3. Культура Раннього та Високого Середньовіччя.

4. Етапи становлення та розвиток культури в епоху Пізнього

Середньовіччя.

Основними методами навчання є: монологічний, діалогічний,

пояснювально-ілюстративний, іеформаційно-повідомляючий метод

викладання, інструктивно-практичний, спонукально-пошуковий,

репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний), метод письмового

контролю та ін.

Методичне забезпечення. Державні стандарти освіти. Програма варіативної

навчальної дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.020302 – бакалавр.

Художні альбоми. Відеопрезентації. Індивідуальні семестрові завдання для

самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни. Інструктивно-

методичні матеріали до семінарських, практичних занять. Методичні матеріали:

для самостійного опрацювання студентами фахової літератури, написання

курсових, дипломних робіт. Комплекти модульних тестових завдань.

Бібліографія. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під

заг. ред. Заблоцької К.В. - Донецьк:, 2001; Драч Г.В., В.К. Королёв. История

мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г. В. Драч, В. К. Королев. Ростов-

на Дону, 2002.; Гаврюшенко О.А. Шейко В.М. Історія світової культури / О.А.

Гаврюшенко, В.М. Шейко. К., 2006.; Історія світової та української культури:

Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Гречанко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук,

В.А.Режко. – К., 2002. та ін.

Форма поточного (модульного) контролю – тестування.

Форма підсумкового контролю - залік (письмово).

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ