Організація і управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах

Деталі

 

«ОУНП у ВНЗ»

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань                   03 гуманітарні науки

(шифр, назв )                                              

Кількість кредитів                          –          3 ЄКТС

Методи навчання:

словесні і наочні

 під час лекцій із застосуванням слайдів і транспарантів та семінарських  занять.

Спеціальність

032 історія та археологія

                         (код, назва)           

Загальна кількість

 годин -    90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр       (бакалавр/магістр)

Лекції:

10

6

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни вибіркова

(Нормативна/вибіркова)

12

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні  роботи, індивідуальні завдання

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом - 1 рік

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр  І  (II)

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   2 години

- самостійна робота:                                                      6 годин

68

80

Форма підсумкового контролю

Залік  (за результатами роботи в семестрі)

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/3

1/8

Передумови навчання

Педагогіка вищої школи

Навчальний курс “Організація і управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах” є важливою складовою освітніх програм підготовки фахівців освітнього ступеня „магістр” для спеціальностей різних галузей знань для отримання професійної кваліфікації викладач.

Завдання навчальної дисципліни: На основі творчого засвоєння магістрантами базових знань основних принципів організації навчальної діяльності та основних положень нормативно-правового регулювання діяльності з організації навчального процесу та управління вищим закладом освіти формуються здатності:  проектувати навчальну діяльність за певним напрямом освітньої діяльності; використовувати освітні стандарти для розробки навчальних та робочих планів, підготовки навчальних та робочих програм навчальних дисциплін; організації навчальних занять з урахуванням інноваційних технологій освітньої діяльності; індивідуального планування навчальної, науково-методичної, організаційної та іншої роботи викладача вищого навчального закладу.

Лектор: Вернидуб Роман Михайлович, доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Реєстрація на навчальну дисципліну: Засобами електронного кабінету студента модуля «Електронний журнал» в програмі ІАСУ організації навчального процесу «Університет», або письмова заява до деканату факультету.

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ