Діюча провідна наукова школа академіка Української Академії історичних наук, професора В. Й. Борисенка „Соціально-національні проблеми історії України другої половини ХVІІ – початку ХХ ст.” –добровільна спільнота науковців, об’єднаних роботою над проблемами дослідження історії України другої половини ХVІІ – початку ХХ ст.
Тематика наукової школи професора В. Й. Борисенка сформувалась на базі його багаторічних досліджень соціальних і національних процесів в Україні другої половини XVII – початку ХХ ст. Основу її визначили монографії “Соціально-економічний розвиток Лівобережної України другої половини XVII ст.” (К., 1980) та “Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр.” (К., 2002). Вони та цілий ряд інших публікацій з соціально-національної проблематики відкрили нові напрямки в історичній науці, які розвивають і збагачують своїми дослідженнями учні наукової школи професора В. Й. Борисенка. Сам керівник школи продовжує активно розробляти її тематику, зокрема в публікаціях «Переяслав у козацьку добу // Переяслав у віках. – К., 2007. – С. 104 – 175; Соціально-економічний розвиток Переяслава у другій половині XVII ст. // Історія Переяслава. – Переяслав-Хмельницький, 2008 р; Національна освіта і формування української модерної нації у 1921-1934 роках: свропейські тенденції та радянські реалії.-К., 2012 .
 Фундатор наукової школи – Володимир Йосипович Борисенко підготував цілу плеяду вчених для різних вузів України, у тому числі Кіровограда, Переяслава, Ніжина тощо. Вона є однією з провідних наукових шкіл з історії України, розробляє актуальні, науково значимі проблеми вітчизняної минувшини, які в попередні періоди були багато в чому фальсифіковані або замовчувані. Перша захищена дисертація вихованців школи професора В. Й. Борисенка – Поляруш С. І. «Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775 – 1918 рр.)». – Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1996.

         У науковій школі професора В.Й. Боисенка підготовлено та успішно захищені такі докторські дисертації:
 1. Кучменко Е. М. Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в XVIII – XX ст.: (на прикладах художньої культури): Дис... д-ра іст. наук: 17.00.01. – К., 1999.
 2. Павко А. І. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис. …докт. іст. наук: 07.00.01.  – Донецьк, 2001.
 3.  Щербак Н. О. Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст.: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. – К., 2006.
 4. Ярмошик І.І. Польська історіографія 1800 – 1939 р. суспільно–політичного і культурно–духовного розвитку Волині.Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. – К., 2011.
 5. Денисенко А.В. Духовна освіта в Україні Х-ХVIII cт.  Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. – Чернівці 2011.
 6. Коцур.Н.І. Становлення та розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ - 20-і рр. ХХ століття).: Дис. ... д-ра іст. наук 07.00.07. - Київ 2011. 
 7. Кривошея І.І. Неурядова старшина української козацької держави  (середина XVII – 80-ті роки XVIII ст.).: Дис. ... д-ра іст.наук 07.00.07. - К., 2014.
 
       У науковій школі професора В.Й.Борисенко підготовлені та успішно захищені такі кандидатські дисертації:
 1. Поляруш С.І. Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775 – 1918 рр.).- Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01.- К., 1996. 
 2. Майстренко О. А. Роль Херсонського земства в медичному обслуговуванні населення у 1865 -1917 рр. – Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2006.
 3. Бульвінський А. Г. Українсько-російська війна 1658-1659 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1998.
 4. Кушинська Л. А. Еволюція звичаєвого права східних слов'ян VI-XI ст.: Дис...канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2000.
 5. Левченко І. М. Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2002.
 6. Непорожня Г. А. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900- 1907 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2002.
 7. Опанасенко В. В. Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті України 1785-1860 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Х., 2003.
 8. Візер С. О. Роль православної та уніатської церков у національно-визвольному русі в Україні у 1596-1686 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2004.
 9. Денисенко В. А. Часопис "Киевские епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861-1918 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2004.
 10. Невінчана І. О. Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921-1934 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2005.
 11.  Сегеда Р. А. Київ у державній системі Речі Посполитої 1569-1648 рр.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2006.
 12. Гречка А. Б. Боротьба прогресивних сил Лівобережної України за українізацію освіти 1900 на початку 1917рр.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – К., 2007.
 13.  Чорний О. В. "Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст.". : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – К., 2008.
 14.  Філоретова Л. М. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – К., 2008.
 15. Тарасов А. В. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини XIX ст.: Дис...канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2008.
 16. Литвин І. В. Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 – 1786 рр.: Дис...канд. іст . наук: 07.00.01. – К., 2009.
 17. Рафальська Т.Л. «Великий терор» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.): Дис...канд. іст . наук: 07.00.01. – К., 2009.
 18. Качмала В.І. Демографічні та соціально-економічні зміни на Лівобережній Україні на початку XX ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01.- Кю, 2010. 
 19. Заєць О.В. Еволюція підприємництва Лівобережної України у 1861- 1905 рр.: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К., 2011. 
 20. Глушук В.М. Допризовна підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України в 1991 - 2001 рр.: Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. - К., 2011.
 21. Жєлезко А.М. Історичне краєзнавство на Київщині в 1917 - 1939 рр.: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К., 2011. 
 22. Мірошник Р.П. Інтернет -ресурси історії України в глобальній комп'ютерній мержі: особливості формування, інформаційне наповнення, проблематика (1991-2010 рр.).: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 - К., 2011.
 23.  Гуржій І.О. «Соціально-економічне становище, етнічний склад і діяльність купецтва міста Києва ХІХ ст.».: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 - К., 2012.
 24.  Алфьоров О.А. «Генеалогія козацько-старшинського роду Голубів: друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.».: Дис. ... канд. іст.наук: 07.00.01 - К., 2012.
 25. Радчук А.В. Громадсько-політична діяльність Михайла Старицького.: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К., 2013.
 26. Непорожній В.А. Розвиток академічної гуманітарної науки в Україні (1990 – 2000-і рр.)  Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - Переяслав-Хмельницький, 2014.
 27. Коцур В.А. Благодійність козацької старшини (середина XVII - XVIII ст.): сучасна українська історіографія. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - Переяслав-Хмельницький, 2014.
Заглом - 7 докторів і 27 кандидатів історичних наук.