Життя факультету  

   

Хто на сайті?  

На сайті 595 гостей та користувачі відсутні

   

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Історичний факультет

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 032 – ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

НА 2019 РІК

Київ-2019

Історія України

$11.     Трипільська цивілізація у сучасній науковій інтерпретації.

$12.     Українські землі кіммерійсько-сарматського часу. Зародження державотворення.

$13.     Теорії походження українського народу.

$14.     Історіографія політичних та національно-духовних процесів часів Київської Русі.

$15.     Християнізації Русі-України та його значення в державотворчих процесах.

$16.     Політична роздробленість Русі в контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку.

$17.     Роль Галицько-Волинського князівства в державотворчих процесах на українських землях.

$18.     Синьоводська проблема в новітніх дослідженнях.

$19.     Феномен козацького стану в Україні у XVI – першій половині XVII ст.

$110.Переяславська рада 1654 р. та її місце у вітчизняній історії.

$111.Українсько-московська війна 1658 – 1659 рр. Політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного та І. Самойловича.

$112.Новітні інтерпретації гетьманування І. Мазепи

$113.Інкорпораційна політика Російської імперії щодо Гетьманщини у 1709 – 1764 рр.

$114.Зведення Гетьманщини до стану провінції Російської імперії в другій половині XVIII – на початку XIX ст.

$115.Формування української нації у ХІХ ст.: проблеми термінології та періодизації.

$116.Розвиток мовознавства та українознавства в контексті процесів національного відродження у першій половині XIX ст.

$117.Роль і місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національно-визвольному русі.

$118.Українські землі в соціополітичному просторі Габсбурзької імперії. Політизація українського національного руху після революції 1848 р.

$119.Громадівський рух в Україні другої половини XIX ст. в сучасній історичній науці: ідеї, етапи, особливості.

$120. Ідея української державності в програмах українських політичних партій початку XX ст.

$121.Сучасні погляди вчених на Українську революцію 1917 – 1921 рр.

$122.Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид українського народу. Сучасна історіографія питання.

$123.Україна у період Другої світової війни:наукові дискусії та інтерпретації.

$124.Дисидентський рух в Україні: ідеологія, етапи та історія дослідження.

$125.Суспільно-політичний розвиток України у 90-х роках XX – початку XXI ст.

Всесвітня історія

$11.     Внутрішня й зовнішня політика ахеменідів у Стародавньому Ірані.

$12.     Слов’янські та псевдослов’янські етноси у світлі цивілізаційної компаративістики.

$13.     Модерна інтегральна методологічна концепція вивчення етногенезу слов’янських народів: проблеми, базові напрямки, дослідницькі практики.

$14.     Витоки та генеза давньослов’янської спільноти: проблеми методології.

$15.     Бенефеційна реформа Карла Мартелла та її наслідки.

$16.     Ростово-Суздальська земля – Золота Орда: політичні, економічні, соціокультурні, релігійно-конфесійні взаємовпливи. Формування псевдослов’ֹянського етносу (XIII – XV ст.).

$17.     Соціокультурний розвиток, політична боротьба, конфесійний та національно-визвольний рухи у Чехії (XIV – I половина XVII ст.).

$18.     Південнослов’янські фронтири у цивілізаційному вимірі (XVI – XVIII ст.).

$19.     Експансія Османської і Габсбургської імперій на Балканському півострові та її наслідки для південнослов’янських народів.

$110.Період Регентства у Франції. Початок занепаду абсолютизму.

$111.Вестернізація Московії у першій чверті ХVІІІ ст. та її соціальні наслідки.

$112. Доба «палацових революцій» у Російській імперії 1725-1811 рр., їх політична, соціокультурна та ментальна суть. Історіографічні стереотипи та сучасні наукові версії.

$113.Річ Посполита у контексті європейської геополітики XVIII ст. Барська конфедерація. Поділи Польщі.

$114.Британське колоніальне поневолення Індії (XVIII – XIX ст.).

$115.Державотворчі процеси у США під час війни за незалежність Конституція 1787 р.

$116.Міжнародні відносини у 1933 – 1939 рр.

$117.Школа анналів: базові дослідницькі засади та модерні трансформації.

$118.Створення держави Ізраїль. Виникнення палестинської проблеми.

$119.Внутрішнята зовнішня політика адміністрацій Кеннеді та Джонсона

$120.Концепція «холодної війни». Історіографія проблеми

$121.Політика неоконсерватизму Маргарет Тетчер у Великій Британії.

$122.Політика урядів «Народного фронту» у Франції.

$123.Становлення тоталітарної системи у країнах «народної демократії» у 40-х – 50-х рр. XX ст. Типові риси та особливості.

$124.Слов’янські народи в європейському інтеграційному процесі.

$125.Цивілізаційна концепція розвитку історії А. Тойнбі.

Археологія

$11.     Археологія як історична наука. Предмет, мета та завдання археологічних досліджень.

$12.     Артефакти. Археологізація предметного світу, утворення артефактів.

$13.     Пізній палеоліт (ориньякська, солютрейська та мадленська епохи). Знаряддя праці. Житла. Господарство. Соціальна організація суспільства.

$14.     Мідний вік (енеоліт, халколіт). Хронологія. Соціально-економічні зрушення доби енеоліту.

$15.     Археологічні культури енеоліту на території України. Знаряддя праці. Житла. Господарство. Еволюція соціальної організації суспільства за добу енеоліту.

$16.     Головні центри античної культури Північного Причорномор’я. Їх спільні риси та відмінності.

$17.     Екофакт і його значення для вивчення стародавніх суспільств.

$18.     Поняття «археологічний комплекс». Зміст поняття «закритого» археологічного комплексу.

$19.     Пшеворська археологічна культура. Територія поширення. Хронологія.

$110.Джерела та методика етнічних реконструкцій в археології.

$111.Хронологізація археологічних пам’яток. Абсолютна та відносна хронологія.

$112.Археологічна періодизація. Технологічний принцип виділення епох в археології. Співвідношення археологічної та загально історичної періодизацій.

Джерелознавство

$11.     Поняття та основні ознаки історичного джерела. Які існують основні етапи функціонування історичного джерела?

$12.     Основні етапи виникнення та розвитку знань про історичні джерела.

$13.     Поняття класифікації джерел. Які відмінності класифікації джерел від їх систематизації? Розкрийте суть поняття «класифікаційна ознака джерела».

$14.     Джерельна інформація. Поняття та види.

$15.     Поняття документальних та наративних джерел, їх ознаки та відмінності між ними.

$16.     Палеографія як спеціальна історична дисципліна. Предмет, зміст і завдання палеографії, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

$17.     Фалеристика як спеціальна галузь історичної науки. Предмет, зміст і завдання фалеристики, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

$18.     Нумізматика як спеціальна галузь історичної науки. Об’єкт, предмет і завдання нумізматики, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

$19.     Боністика як спеціальна галузь історичної науки. Об’єкт, предмет і завдання боністики, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

$110.Історична хронологія як спеціальна галузь історичної науки. Поняття, об’єкт, предмет і завдання історичної хронології, її місце у системі спеціальних історичних дисциплін.

$111.Історична метрологія як спеціальна галузь історичної науки. Поняття, об’єкт, предмет і завдання історичної метрології, її місце в системі СІД.

$112.Сфрагістика як спеціальна галузь історичної науки. Поняття, об’єкт, предмет і завдання сфрагістики, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Незадовільно

Не має чітких уявлень про історичний процес,

не   здатний   займатися    науково-дослідною роботою

 

 

Задовільно

Розуміє причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями, орієнтується у фактичному матеріалі з несуттєвими помилками, здатний займатися науково-

дослідною роботою.

 

 

Добре

Розуміє сутність історичного процесу, орієнтується у фактичному матеріалі, вміє аналізувати історичні явища і робити аргументовані висновки, здатний займатися

науково-дослідною роботою.

Відмінно

Знання є системними, чітко розуміє сутність історичного процесу, вільно орієнтується у фактичному матеріалі, здатен займатися

науково-дослідною роботою.