Наукова діяльність кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Деталі
Перегляди: 6253

Наукова робота

   1. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується (без сумісників) 5 осіб. Серед них викладачів пенсійного віку – 1 особа.

При цьому в складі кафедри (штатних): докторів наук, професорів – 1, кандидатів наук, доцентів – 3, старших викладачів – 1. 

У звітному році проводилась підготовка докторів і кандидатів наук за спеціальностями: 07.00.01 – історія України (0/1), 07.00.02 – всесвітня історія (0/2)

г) направлено до цільової аспірантури – 0.

Науково-дослідну роботу у звітному році виконували 5 осіб.

2. Друкована продукція в 2008 році (чисельник – число найменувань видань, знаменник – обсяг в друкованих аркушах).

Загальний об’єм видань за рік – 13/26.3

Монографії – 1/12,98

Навчально-методичні посібники (всього) – 2/7,6

Статті в журналах і наукових збірниках – 10/5.72

у т.ч. українських – 10/5.72

Відрецензовано авторефератів дисертацій: 4

Кандидатських дисертацій зі своєї спеціальності (кількість) – 4, докторських дисертацій зі своєї спеціальності (кількість) – 0. 

Співробітництво з АПН та НАН України. 

 1. Співпраця з відділом історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України у дослідженні проблем вітчизняної історії періоду Другої світової війни та повоєнного часу (теми: Нацистський окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр.; Радянський військовий полон на території України (1939-1954 рр.); Відновлення радянського ідеологічного домінування на визволеній від окупантів території Української РСР та його вплив формування суспільної свідомості (1943-1944 рр.); Організація і діяльність органів репатріації в Українській РСР (1944-1946 рр.) – проф. Потильчак О.В., доц. Вєтров І.Г.; Військова співпраця СРСР з Веймарською Німеччиною 1922-1933 рр. – доц. Шевченко О.Т.;

 2. Співпраця з відділом історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України у дослідженні впливу антропогенного навантаження на географію новітньої України та із Інститутом проблем демографії (українсько-лівійський проект) у дослідженні альтернативних шляхів розвитку суспільства – ст. викл. Лєбєдєва Л.В.; 

 3. Співпраця з Інститутом української археографії та джерелознавства НАН України у дослідженні епістолярної спадщини видатних українських учених – доц. Руденко Н.В.

Діюча провідна наукова школа та основні показники її діяльності.

 У 2008 р. діяла авторська школа з проблематики історії України періоду Другої світової війни. Зокрема, розробляється тематика радянського військового полону, нацистського окупаційного режиму в Україні, організаційно-кадрового забезпечення діяльності режимних установ радянського військового полону на території УРСР (1939-1954 рр.), відновлення радянського ідеологічного домінування в період визволення від окупантів та його вплив на формування суспільної свідомості в Україні у 1943-1944 рр., організація і діяльність органів репатріації в Україні в 1944-1946 рр., а також культурно-просвітницького життя України др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст. На сьогодні в цій тематиці працюють 5 аспірантів (Кислинська І.А. – 1 рік навчання; Галич О.М., Тєрєнтьєв М.О. – 3 рік навчання, Саєнко Н. – 2. рік навчання, Толочко О.М. – 2 рік навчання).

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах: Другі всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків: Актуальні питання вітчизняної та  світової історії, Київ, 14 березня 2008 р. на базі кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.


ІІ. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри

Науковий напрям: Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів.

Проблема: Актуальні питання джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.

Тема: Індивідуальна ініціативна тематика.

Отримані результати в анотованому вигляді: Проф. Потильчак О.В. Тема: Джерелознавчі аспекти дослідження радянського військового полону (1939-1956 рр.) На основі раніше невідомих архівних джерел досліджене питання військовополонених на відбудові автошляхів Української РСР у 1944-1945 рр.; інтерновані японці в радянських таборах для військовополонених (1945-1956 рр.); до питання про грошове утримання та оплату праці військовополонених у радянських таборах (1939-1945 рр.) (статті).А також вступна стаття до збірника Других всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків: Другий форум молодих істориків педагогічних вузів України і навачльно-методичний посібник “Музеєзнавство. Навчально-методичний комплекс нормативного курсу”.

 Доц. Вєтров І.Г. Тема: Джерелознавчі аспекти дослідження історії окупаційного режиму в Україні (1939-1944 рр.). На основі аналізу маловідомих архівних джерел продовжено дослідження економіки України в роки нацистської окупації (статті, наукові доповіді, монографія у співавторстві); Червона армія і рейхсвер: військово-технічна співпраця у 1922-1933 рр. (монографія у співавторстві з Шевченком О.Т.). За лаштунками відбудови важкої індустрії УРСР: примусові мобілізації та дезертирство у вугільній промисловості (1943-1945 рр.); всесвітня історія. Новий час (ХV-ХVІІІ ст.) 8 клас (навчальний посібник у співавторстві з Я.М. Камбаловою та Н.С. Гужва)

 Доц. Руденко Н.В. Тема: Джерелознавчі аспекти епістолярної спадщини видатних українських науковців. На основі опрацювання епістолярної спадщини досліджене листування Н. Кибальчич та М.Грушевського, та Щоденники (етнографічні) В. Денисенка, (статті). 

 Доц. Шевченко О.Т. Тема: Проблеми історіографії всесвітньої історії ХХ століття. На основі аналізу широкого кола опублікованих джерел та історіографії монографія Червона армія і рейхсвер: військово-технічна співпраця у 1922-1933 рр. (монографія у співавторстві з Вєтровим І.Г.)., виділені та обґрунтовані Критерії розвитку ідеології націонал-соціалізму в 20-поч 30-х рр. ХХ ст.; історіографічний аналіз військових контактів Червоної армії та рейхсверу в 1922-1933 рр.; формування національної самосвідомості та вивчення історії національних меншин при викладанні курсу вітчизняної історії в школах України (статті).

 Ст. викл. Лєбєдєва Л.В. Тема: Вплив антропогенного навантаження на географію новітньої України під впливом глобалізації. Оточуюче середовище у Третій Світовій Теорії розвитку людства (стаття).


Завідувач кафедри,

доктор історичних наук, професор                                  О.В. Потильчак