Наукові видання  

   

Наукова діяльність кафедри історії та археології слов'ян

Деталі

Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ»

Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ» створено у відповідності до ухваленого ректором університету академіком В.П.Андрущенко положення про Науково-дослідницький центр у НПУ ім. М.П. Драгоманова в 2010 році і об’єднав вчених-спеціалістів відповідного профілю, а також студентів, що проходять підготовку за відповідною спеціальністю в Україні і відповідних науково-освітніх установах країн Східної і Південно-Східної Європи.
Предметом його діяльності стало проведення наукових досліджень проблем давньої, нової і новітньої історії, культури слов'янських народів, імплементація здобутих знань у практику двосторонньої чи багатосторонньої взаємодії Росії, Польщі, України, Білорусі, Чехії, Словаччини, країн південнослов'янського регіону. Крім того, Центр ставить завдання розвитку творчої активності та інтересу до слов'янської історії і культури студентської молоді, налагодження освітніх програм обміну.
Центр діє у складі кафедри історії та археології слов'ян Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Директор Науково-дослідницького центру - доктор історичних наук, професор Журба М.А. – фахівець з проблем соціально-політичної історії України та країн Південно-Східної Європи. До складу Науково-дослідницького центру входять: д.і.н., проф. Сушко О.О., д.і.н., проф. Виговський М.Ю., д.і.н., проф. Падалка С.С., д.і.н., проф. Свистович С.М., д.і.н., проф. Рудий, д.і.н., проф. Борисенко В.Й., доц.. Шишкін Р.Г., ст.. викладач Козир В.В., к.і.н. Черніговець Н.М., к.і.н., доц.. Вовк Я.О., викладач Бойчук Я.А.
Пріоритетними науковими напрямками Центру стали: проведення, підтримка і координація слов’янознавчих досліджень; налагодження співробітництва із вченими і науковими організаціями країн Східної і Південно-Східної Європи, організація спільних наукових проектів, проведення конференцій і семінарів, збір і поширення аналітичної інформації. Центр реалізовує програми, які включають широку тематику досліджень: українське слов'янознавство на початку ХХІ ст.: завдання та перспективи розвитку; вивчення історії слов'ян і слов'янських мов і літератури в вищій і середній школі: досягнення і перспективи; міжнародні зв’язки і взаємодія в Центральній та Південно-Східній Європі: історичне минуле, проблеми, перспективи; українська еміграція в слов'янських країнах; перша світова війна в історії західних і південних слов'ян; слов'янський світ: спільність і розмаїтті; конфлікт та взаємодія у міжслов’янських відносинах ХІХ – ХХ ст.; слов’янський світ і проблеми вивчення історії Другої світової війни; Київ у слов'янській історії.
В центрі став осередком розроблення сучасної концепції навчально-методичного комплексу «Вступ до слов’янознавства». Оскільки вивчення історії слов'янських народів стає одним із провідних напрямів вітчизняної історіографії. Уже досить тривалий час ця дисципліна викладається студентам інститутів історичної освіти та української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова як окремий нормативний курс.
Протягом 2010 – 2014 рр. співробітниками Центру підготовлено близько 215 публікацій з різних проблем слов’янської історії. Серед них: Міжнародні зв’язки української кооперації; Громадсько-політичне протистояння у чехословацькому суспільстві ( середина 40-80-х. рр. ХХ ст.; Сільська культура: вектори змін (1990-2000 – ті роки; Міжнародні зв’язки українських профспілок (20-30-ті роки ХХ століття); Діяльність громадських об’єднань інтелігенції радянської України у 20-х– 30-х роках ХХ століття; Сучасний стан джерельної бази з історії громадських об'єднань України міжвоєнної доби; Проблема підпорядкування конфесійної політики у Польській державі у 1920-х роках; Державно церковні відносини в Україні та Польщі у 1920-ті рр.; .Проблема суспільної моралі та політичної культури російського соціуму першої чверті ХІХ століття; Фінансова діяльність Товариства «Геть Неписьменність»; Історичні та організаційні передумови створення культурно-просвітницьких організацій в Україні в 20-х роках хх століття.
Наукові результати апробовувалися на низці міжнародних, всеукраїнських і науково-практичних конференціях, круглих столах. Серед них: Международная научная конференция «Беларусь, Россия, Украина: диалог народов и культур (проблема исторических и культурных взаимоотношений народов – соседей в исторической памяти восточнославянского мира». (2 – 4 июля 2012, г. Гродно, Республика Белоруссия); Міжнародний науково-практичний семінар «Професійний портрет вчителя ісорії ХХІ ст..» (14-15 листопада 2012 р., м. Київ); V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція ( 9 листопада 2012 року, м.Житомир); Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети та сучасні чинники розвитку суспільних наук» (23-24 листопада 2012 р., м.Одеса); Круглий стіл «Голодомор – геноцид 1932 – 1933 років як наслідок антиукраїнської політики сталінського режиму в СРСР (До 80 – річчя трагедії – масового винищення українського народу)» (28 листопада 2012 р., м. Київ); Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні держава і право: теорія та практика» (7 грудня 2012 р., м. Ірпінь)
На базі науково-дослідницького центру «Слов’янський Світ» створено студентське наукове товариство «Славістичні студії». Куратором гуртка є професор, доктор історичних наук М. А. Журба. Керівник - викладач Бойчук Я.А. Основною метою студентського наукового товариства є пошукова, дослідницька, аналітична та творча робота. Завданнями гуртка є: розвиток творчого мислення, наукової самостійності, поглиблення і закріплення одержаних в процесі навчання знань, інтелектуального потенціалу студентів для вирішення завдань фундаментальної науки; активна участь студентів в проведенні Тижня науки, студентських конференцій, наукових семінарів, декад, екскурсій та ін.; обмін досвідом з організації та проведення наукової роботи студентів на всіх курсах серед членів інших гуртків Інституту історичної освіти та інших інститутів Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; співпраця із студентськими науковими організаціями (українськими та зарубіжними) та ін.

 

Студентське наукове товариство «Славістичні студії»
Для обдарованих та ініціативних студентів у нашому Інституті історичної освіти працює з 1 вересня 2013 р. при кафедрі історії та археології слов’ян на базі науково-дослідницького центру «Слов’янський Світ» студентське наукове товариство «Славістичні Студії». Куратором гуртка є професор, доктор історичних наук М. А. Журба. Керівник - викладач Бойчук Я.А. У ході роботи було вирішено, що зі студентського колективу гурток буде очолювати студентка 3 курсу Яворська Аліса.
Гурток виник як потреба студентів Інституту історичної освіти для ведення наукової та суспільної діяльності. Основною метою студентського наукового товариства є пошукова, дослідницька, аналітична та творча робота. Завданнями гуртка є: розвиток творчого мислення, наукової самостійності, поглиблення і закріплення одержаних в процесі навчання знань, інтелектуального потенціалу студентів для вирішення завдань фундаментальної науки; активна участь студентів в проведенні Тижня науки, студентських конференцій, наукових семінарів, декад та ін.; обмін досвідом з організації та проведення наукової роботи студентів на всіх курсах серед членів інших гуртків Інституту історичної освіти та інших інститутів Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; співпраця із студентськими науковими організаціями (українськими та зарубіжними) та ін.
За перше півріччя роботи гуртка було проведено лекції з історії професора Журби М. А., 2 студентські конференції, екскурсії та круглий стіл. Перше засідання було присвячене методологічним аспектам і дискусія велася на тему: «Міжнародні зв’язки і взаємодія в Центральній та Південно-Східній Європі: історичне минуле, проблеми, перспективи». Воно було проведене у жовтні 2013 р. В обговоренні взяли участь 8 доповідачів та опонентів. У листопаді гурток провів засідання, на тему «Загальна концепція всесвітньої і слов’янської історії». З 2014 р. наукове товариство розпочало активну діяльність. Були проведено відкриті студентські конференції з тем «Історія української мови та мовознавства в староукраїнських словниках» та «Теоретичні проблеми охорони та забезпечення історико-культурної спадщини, розвитку пам’ятко-охоронної, музейної та заповідної справи слов’янських народів». У квітні були проведені екскурсії до Центрального державного історичного архіву м. Київ. До Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що знаходиться на вул. Володимирській до історико-культурних фондів: інституту рукопису, інститут архівознавства, відділу стародруків та рідкісних видань, газетних фондів, історичних колекцій та ін.. Здійснено пізнавальну екскурсію до Національного музею народної архітектури та побуту України. Куратор наукового товариства проф. Журба М.А. ініціював проведення круглого столу на тему «Історичні долі слов’янських народів в Другій світовій війні». На засідання були запрошені дирекція інституту проф. Сушко О.О., проф. Виговський М.Ю., Вєтров І.Г., викладачі кафедри історії та археології слов’ян та ін. Активну участь у проведенні роботи взяла керівник гуртка викладач Бойчук Я.А. До обговорення питань були залучені студенти 1, 2 та 3 курсу.

 

Опубліковані праці викладачів кафедри

Наукова робота кафедри

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

12557788
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4925
22415
67875
10964578
578695
489052
12557788

Your IP: 178.154.171.67
Server Time: 2020-01-29 06:10:07
   

Хто на сайті?  

На сайті 338 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ