Керівництво і склад кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти

Деталі

ЛадЛадиченко Тетяна В'ячеславівна 

Кандидат історичних наук, професор, завідувачка кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти.

Народилася 20 листопада 1950 р. в Києві. У 1967 р. закінчила середню загальноосвітню школу № 94 з медаллю. Освіта вища: у 1972 р. закінчила історичний факультет КДУ імені Тараса Шевченка з відзнакою, дістала кваліфікацію історик, викладач історії і суспільних наук.
У 1978 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Еволюція зовнішньополітичних доктрин США на прикладі поглядів Дж. Кеннана» і отримала ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 — «Всесвітня історія».

З 1977 р. Т. В. Ладиченко працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, до 1994 р. — на кафедрі всесвітньої історії асистентом, старшим викладачем, доцентом (з 1985).

У 1994 р. Т. В. Ладиченко була обрана завідувачкою кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, яку у 2011 р. було перейменовано на кафедру методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти. Ця кафедра була створена у 1992 р., вона стала першою і на тривалий час — єдиною методичною кафедрою історико-суспільствознавчого профілю у вищих навчальних закладах України. Під керівництвом Т. В. Ладиченко на кафедрі були розроблені навчальні плани підготовки спеціалістів з історії та правознавства, історії та українознавства, згодом — інших спеціалізацій, які охопили весь комплекс методичних курсів. Відповідно до цих планів на кафедрі були розроблені і затверджені навчальні програми з усіх базових методичних дисциплін.

У першій половині 1990-х рр., коли професор Т. В. Ладиченко очолила кафедру методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, розпочався процес трансформації шкільної історичної освіти. В умовах розбудови незалежної держави виникла потреба в розробці нових підходів, зокрема цивілізаційного, культурологічного, аксіологічного, до викладання історії України, всесвітньої історії та тих суспільствознавчих курсів, які почали запроваджуватись у загальноосвітніх закладах України.

Насамперед необхідно було розробити концепцію та стандарт шкільної галузі «Суспільствознавство». Т. В. Ладиченко активно включилась в цей доволі непростий процес, оскільки склалися два кардинально відмінних підходи: один передбачав розробку інтегрованих засад історичних і суспільствознавчих курсів, а інший — створення двох окремих документів, у яких мали бути прописані основні складові шкільних історичних і суспільствознавчих курсів. Професор Ладиченко Т. В. була прихильником другого підходу, її включили до складу робочої групи з розробки цих важливих документів, отож кафедра під її керівництвом стала одним з фундаторів такого важливого документу, як стандарт шкільної галузі «Суспільствознавство», затвердженого МОН України у 2002 р.

Історична освіта, особливо в перехідному суспільстві, є стрижнем консолідації політичної нації, важливим фактором стабільності, єдності, миру та спокою в суспільстві. У 1999 р. Т. В. Ладиченко за наказом Міністерства освіти і науки України була призначена головою робочої групи з розробки Стандарту історичної освіти в світлі рішень Болонського процесу. Програма курсу «Всесвітня історія» відповідно до Стандарту базової середньої освіти, завдяки зусиллям Т. В. Ладиченко, побудована на засадах гуманізму, патріотизму, демократії, пріоритету загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення до всіх народів світу.

Професор Т. В. Ладиченко підкреслює, що навчальною метою курсу історії у старшій школі є набуття юнаками та дівчатами знань про недавню історію і сучасність провідних народів світу, насамперед — європейських, а також умінь застосовувати ці знання на практиці. Процес здобуття знань передбачає розвиток розумових і практичних вмінь, зокрема критично аналізувати джерела інформації, виокремлювати головну думку, визначати причини і наслідки історичних подій та явищ, складати характеристику визначних особистостей тощо. Усі ці вміння формуються в учнів завдяки підручникам і посібникам, електронним педагогічним засобам навчання, розробленим професором Т. В. Ладиченко.

Уперше в Україні під керівництвом Т. В. Ладиченко було розроблено Стандарт двоступеневої підготовки фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр». Нині за цим Стандартом працюють усі вищі педагогічні навчальні заклади України.

Якісне викладання історичних і суспільствознавчих дисциплін у школах та ВНЗ потребувало відповідної наукової методичної теорії. У незалежній Україні в 1997 р. при НПУ імені М. П. Драгоманова було створено першу спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання історії. Професор Т. В. Ладиченко та доктор педагогічних наук О. І. Пометун склали і затвердили першу програму кандидатських іспитів із зазначеної спеціальності.

Усього під керівництвом Т. В. Ладиченко аспірантами та пошукачами з різних регіонів України захищено 13 кандидатських дисертацій.

У 2001 р. Т. В. Ладиченко першою в Україні отримала звання професора кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін. У 2008 р. її обрали академіком Академії вищої школи України у педагогічному відділенні. У 2011 р. професор Т. В. Ладиченко набула статус академіка Російської Академії педагогічних і соціальних наук.

Професор Ладиченко Т. В. є членом науково-методичної комісії МОН України із суспільно-політичних наук, двох спеціалізованих вчених рад: К26.053.02 — у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова та К26.452.03 — в Інституті педагогіки АПН України.

Т. В. Ладиченко має широке коло наукових інтересів — досліджує всесвітню історію ХХ ст., зокрема історію зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, історію країн Азії та Африки, проблеми гуманітаризації освіти, методики викладання історії, суспільних дисциплін, громадянської освіти, гендерної освіти.

Ладиченко Т. В. є автором понад 140 наукових і навчально-методичних праць, підручників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх закладів України, переважна більшість яких отримали гриф Міністерства освіти і науки України та витримали кілька перевидань, у тому числі 12 одноосібних підручників, що мають гриф «Затверджено» Міністерства освіти і науки України. У 2007 р. Т. В. Ладиченко стала переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників з історії України для учнів 7-го класу. Її підручник виданий видавництвом «Грамота» 200-тисячним накладом за державний кошт.

Відтак Т. В. Ладиченко вигравала конкурси підручників із всесвітньої історії для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів. Загальний обсяг, створених нею підручників, сягає понад 1 млн примірників. Підручник із всесвітньої історії для 11 класу загальноосвітніх закладів (рівень стандарту, академічний рівень), створений у 2011 р., було видано українською, російською, польською, румунською, молдавською, угорською та кримськотатарською мовами. Крім цього, Ладиченко Т. В. опубліковано значну кількість навчальних посібників для вчителів, наукових і науково-методичних статей, електронних педагогічних засобів навчання. Завдяки зусиллям професора Т. В. Ладиченко та її колег по кафедрі були розроблені та видані навчально-методичні рекомендації для вчителів з усіх шкільних історичних і суспільствознавчих курсів. У цих книжках були обґрунтовані мета та завдання до кожного уроку, визначені очікувані результати діяльності учнів, розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень, запропоновані форми організації навчання, найефективніші методи і засоби навчання.

Крім методики навчання історії, проф. Ладиченко активно займається й іншими науково-освітніми напрямами. В останнє десятиріччя в Україні завдяки підтримці міжнародних освітніх організацій створено новий шкільний навчальний курс «Громадянська освіта», розрахований на учнів старших класів. Одним із розробників цього курсу разом зі своїми колегами по кафедрі була і професор Т. В. Ладиченко. Вона очолила робочу групу з розробки програми та змісту курсу «Громадянська освіта — основи демократії» для середніх навчальних закладів і курсу «Теорія і методика громадянської освіти» для студентів педагогічних навчальних закладів. До групи увійшли фахівці з різних університетів, які розуміли, що процес становлення громадянського суспільства в Україні неможливий без оволодіння молодими громадянами знаннями про це суспільство та навичками демократичного громадянства, необхідними для його розбудови.

Для підготовки майбутніх і вже працюючих учителів до викладання цього предмета робоча група під керівництвом професора Т. В. Ладиченко розробила навчальні програми дисципліни «Теорія та методика навчання громадянської освіти» для педагогічних ВНЗ і курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства в інститутах післядипломної педагогічної освіти.
Важливим результатом запровадження курсу «Теорія та методика навчання громадянської освіти», на думку професора Т. В. Ладиченко, може стати формування ціннісних установок особистості щодо загальнолюдських моральних норм, громадянських цінностей і ставлень, глибоке світоглядне розуміння гуманізму як первинної субстанції людських відносин у суспільному житті, формування активної життєвої позиції, демократичного світосприйняття.
Таким чином, одним з вагомих здобутків наукової школи під керівництвом професора Т. В. Ладиченко є значний науково-методичний внесок в розбудову системи громадянської освіти в Україні.
Професор Т. В. Ладиченко є відомим фахівцем у галузі методики навчання історії та суспільних дисциплін не лише в Україні, а й в інших європейських країнах. Вона брала участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, представляла Україну на міжнародних симпозіумах, що проводились за сприяння Ради Європи в різних містах України та інших країнах: Франції, Німеччині, Нідерландах, Ізраїлі, Туреччині, Чехії, Словаччині, Польщі. Зокрема, представляла делегацію України на конференціях з питань розбудови системи громадянської освіти у Страсбурзі (Франція) у червні 2005 р. та в Штутгарті (Німеччина) у жовтні 2007 р. У 2001 р. і 2007 р. брала участь в навчально-методичних семінарах в Ізраїлі, присвячених проблемам навчання контраверсійних питань. У листопаді 2008 р. Т. В. Ладиченко представляла нашу державу на Всеєвропейській міжнародній конференції «Глобалізм та імідж іншого» у Стамбулі (Туреччина). У 2009 р. була учасником науково-практичної конференції «Уроки голокосту» в Нідерландах та конференції, присвяченій вивченню проблем польсько-українсько-єврейських взаємин на першому етапі Другої світової війни у Варшаві. У 2010 р. брала участь у конференції, присвяченій вивченню проблем гендерної рівності в Литві. У січні 2011 р. виступала на конференції, присвяченій проблемам викладання історії ХХ ст. в Чехії.
Професор Т. В. Ладиченко неодноразово була головою журі всеукраїнського туру конкурсу «Вчитель року» з історії, заступником голови журі загальноукраїнських олімпіад школярів з історії, головою журі з історії України на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту наукових робіт членів Малої академії наук. Ладиченко Т. В. є членом редакційних колегій таких всеукраїнських часописів, як «Історія в школах України», «Історія та суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання», а також — «Історія в школі».

Нині професор Т. В. Ладиченко очолює Всеукраїнську спілку викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти, яка проводить велику організаційно-масову роботу серед учителів та викладачів ВНЗ України. Як голова Спілки, є членом експертної громадської ради при МОН України. Брала участь у виконанні міжнародних проектів: «Історія ХХ століття — нові підходи» (1996–1999), «Історія епохи очима людини» (2001–2003), «Розбудова демократії» (2004–2008), «Громадянська освіта — Україна» (2005–2008); «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (2009–2011).

За роки роботи в НПУ імені М. Драгоманова професор Ладиченко Т. В. отримала цілу низку державних нагород, серед яких є Почесний знак «Відмінник освіти УРСР» (1989); Почесний знак «Відмінник освіти України» (1996); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2000); Орден Святого Володимира ІІІ ступеня (2002); Орден Святої Варвари (2004); Подяка МОН України за вагомий внесок у становлення та розвиток Малої академії наук (2005); Подяка МОН України за високий професіоналізм та значний особистий внесок у формування наукової еліти України (2006); Орден Кирила і Мефодія (2007). У 2009 р. Т. В. Ладиченко присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а у 2010 р. вона дістала Грамоту Верховної Ради України.

колКоляда Ігор Анатолійович

Доктор історичних наук, професор, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Народився 28 липня 1968 р. у містечку Тараща Київської області в родині службовців Коляди Анатолія Марковича та Коляди Анастасії Максимівни.

1985 р., по закінченню Таращанської школи № 1, вступив на історичний факультет КДПІ імені О. М. Горького.

У 1987–1989 рр. перебував у лавах Збройних сил СРСР. Під час проходження служби був обраний секретарем комітету ВЛКСМ військової частини. Діяльність ватажка армійської молоді відзначена нагородами ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМ Білорусії, командуванням Білоруського воєнного округу. Звільнився у запас Ігор Анатолійович у званні старшини.

Після завершення строкової військової служби Коляда І. А. продовжив навчання на історичному факультеті. Під час навчання на п’ятому курсі став переможцем на Всесоюзній олімпіаді «Молодь і науково-технічний прогрес» (1991) з педагогіки, посівши почесне друге місце, яке довелось виборювати в представників з Росії, Казахстану, Білорусі, Молдови, Литви.

Ще зі студентських років Коляда І. А. розпочав педагогічну діяльність. Під час педагогічної практики директор Українського колежу Хайруліна В. М. запросила молодого студента працювати вчителем історії в старших класах. Після закінчення навчання Ігор Анатолійович продовжував ще сім років працювати вчителем історії.

90-ті рр. ХХ ст. стали періодом становлення української методичної школи та науки. Активно до цього процесу долучилась і кафедра методики викладання історії. Професорсько-викладацький колектив кафедри МВІ взяв участь у розробці концепції безперервної історичної освіти в Україні; модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів; розробки тестових завдань для випускників шкіл; посібників з історії України, всесвітньої історії та правознавства; посібників-довідників для вступників до вищих навчальних закладів; методичних посібників для вчителів; численних методичних розробок, хрестоматій, робочих зошитів та дидактичних матеріалів для учнів.

Авторству Коляди І. А. належать одні з перших навчальних і навчально-методичних посібників з історії України, всесвітньої історії та правознавства з абсолютно новим для пострадянського простору методичним апаратом, що відзначалися стислістю та доступністю навчального матеріалу.

За порадою проф. Ладиченко Т. В. за підтримки декана підготовчого відділення ст. викл. Кравчука М. І., І. А. Коляда з 1994 р. став викладачем для слухачів педагогічних класів та підготовчого відділення. Саме в Інституті дистанційного навчання (директор — проф. Кудін А. П.) Коляда І. А. вперше в Україні розробив і апробував комп’ютеризовану систему тестової перевірки освітніх досягнень учнів з історії України та всесвітньої історії.

Протягом 1992–1996 рр. Коляда І. А. навчався без відриву від виробництва в аспірантурі на кафедрі загальної історії. Стипендіат Кабінету Міністрів України (1993–1996).

У 2002 р. Ігор Анатолійович захистив кандидатську дисертацію на тему: «Негативістська опозиція Новому курсові та методи її нейтралізації адміністрацією Ф. Д. Рузвельта» (науковий керівник д. істор. наук, професор Ігор Антонович Хижняк).

У 2004 р. отримав вчене звання доцента кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін.

2010 р. захистив докторську дисертацію «Українська інтелігенція в Росії: суспільно-політична та соціально-культурна діяльність (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (науковий консультант — член-кореспондент НАН України, д. істор. наук, професор Олександр Петрович Реєнт).

У 2013 р. Коляда І. А. отримав диплом професора кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти.

Протягом 20 років в Інституті історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова Коляда І. А. розробив навчальні програми і викладав відповідні курси: Шкільний курс «Історія України» та методика його викладання», Теорія та методика навчання правознавства, Теорія та методика навчання країнознавства, Шкільний курс «Історія світової культури» та методика його викладання; спецкурс «Методика використання історичних портретів на уроках історії в школі» та ін.

Коляда І. А. керує педагогічною практикою студентів, під його керівництвом пишуться та захищаються надзвичайно актуальні та наукоємні магістерські робти та кандидатські дисертації.

Професор Коляда І. А. виступає провідним фахівцем УЦОЯО з розробки та експертизи завдань для ЗНО з історії України, всесвітньої історії (маючи сертифікат європейського зразка).

Протягом 15 років І. А. Коляда виконує обов’язки голови та члена предметної комісії історичної та філософсько-правової секції Малої академії наук України, є членом журі краєзнавчо-туристичних зльотів учнівської молоді.

З 2011 р. — член Правління Національної спілки краєзнавців України.

Професор Коляда І. А. — член редколегії провідних фахових журналів «Історія в школі», «Історія в сучасній школі».

Наукова й освітньо-педагогічна діяльність, активна участь у громадській роботі відзначена рядом нагород: нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2007 р.) та нагрудним знаком «Петро Могила» (2008 р.), подяками міністра освіти і науки України (2005 р., 2006 р., 2008 р., 2013 р.); подяка Національної спілки краєзнавців України (2012 р.). нагрудним знаком «Почесний краєзнавець України» (2013 р.); подяка міністра освіти і науки України, Президента НАН України (2013 р.).

Науковий доробок професора, д. істор. н. Коляди І. А. складає: 3 монографії, 62 навчально-методичних видань для учнів і студентів, 12 навчально-методичних комплексів для вчителів ЗНЗ, 2 шкільних підручника з історії України для учнів ЗНЗ, 6 підручників для студентів ВНЗ, 7 навчальних програм, 7 науково-популярних і художньо-публіцистичних книг, 9 електронних книг, 55 наукових, 77 науково-методичних, 15 науково-популярних статей.

загЗагребельна Ніна Іванівна 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені                            М. П. Драгоманова.

Народилася 9 листопада 1960 р. в с. Шабельники Золотоніського району Черкаської області.

У 1980–1985 рр. навчалася на історичному факультеті КДПІ імені О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

Роботу на кафедрі методики викладання історії, суспільствознавства і права розпочала на посаді старшого лаборанта. З 1990 р. — асистент, з 1992 р. — старший викладач кафедри методики викладання історії.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію «Громадські гуманітарні організації в Україні у роки Першої світової війни». (Науковий керівник — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О. П. Реєнт).

У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін. За період роботи на кафедрі розробила навчальні програми і читала такі вузівські курси: «Методика навчання історії України»; «Методика навчання українознавчих дисциплін» (для студентів Інституту української філології); «Теорія і методика навчання українознавства»; «Теорія і методика навчання історії» для студентів стаціонару та заочної форми навчання Інституту історичної освіти; спецкурс «Естетичне виховання учнів на уроках історії України в позакласній роботі».

Упродовж багатьох років плідно працює в Інституті дистанційного навчання, де читає курс «Теорія і методика навчання історії», «Теорія і методика навчання українознавства» для слухачів, які здобувають другу вищу освіту.

Загребельна Н. І. забезпечує наукове керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними, магістерськими роботами студентів Інституту історичної освіти денної та заочної форм навчання з теорії та методики навчання історії, які високо оцінюються Державною екзаменаційною комісією.

Доцент Загребельна Н. І., проводячи семінарсько-практичні та лабораторні заняття із цих дисциплін, активно практикує інноваційні методи, прийоми, форми в організації навчального процесу. Нею запропоновано методику організації та проведення занять з використанням театралізованих ігор з українознавчої тематики.

Протягом багатьох років Загребельна Н. І. забезпечує загальне керівництво педагогічною практикою студентів IV та V курсів Інституту історичної освіти заочного відділення та методичне керівництво студентами-практикантами денної форми навчання на базі спеціалізованої школи № 149 м. Києва.

Ніна Іванівна бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, форумах та науково-звітних конференціях викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова.

Протягом 15 років виконувала обов’язки секретаря Ради Інституту історичної освіти.

Член предметної комісії історичної секції Українського державного центру «Мала академія наук України».

З 2006 року — голова профбюро Інституту історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

З 2011 року — член Національної спілки краєзнавців України.

Бере активну участь у роботі Черкаського земляцтва «Шевченків край», яке пропагує і відроджує українські культурні традиції.

Н. І. Загребельна — автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед них 1 монографія, 4 навчальні програми, 7 навчально-методичних посібників, 4 інформаційно-методичних посібники, 17 наукових статей, 26 навчально-методичних статей, 2 тези доповідей.

Багато уваги приділяє вихованню в студентської молоді любові до рідного краю та народних традицій. Ще зі студентських років Ніна Іванівна є активним учасником художньої самодіяльності. Як солістка ансамблів «Червона калина», «Чумацький Шлях» репрезентувала українську пісенну творчість у багатьох країнах.

Лауреат міжнародних пісенних фольклорних фестивалів: Зволін — 1988, Авіньон (Франція) — 1998, Карлові Вари (Чехія) 1998, Вавилон (Ірак) 1994, 2000, 2002 роки. У 1986 році брала участь у виїзних концертах для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Учасниця багатьох радіо- та телепередач України.

За наукову та освітню педагогічну діяльність, досягнення в галузі культури і мистецтва, активну участь у громадській роботі нагороджена грамотою Київської міської ради профспілки працівників освіти та науки (1995), грамотою НДПІ імені М. П. Драгоманова (2000), медаллю «2000-ліття Різдва Христового» (2001), орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня (2003), орденом Святої великомучениці Варвари (2006), дипломом І ступеня Всеукраїнського огляду народної творчості за високі досягнення в розвитку українського мистецтва та зразковий художній рівень (2001), подяками Міністерства освіти і науки України (2005, 2006, 2013), подякою Київського міського голови (2007), подяками Черкаського земляцтва «Шевченків край», медаллю «Драгоманівська родина» (2010), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2010), орденом Нестора Літописця (2010), грамотою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (2010), подякою Київської організації профспілки працівників освіти і науки України (2012), грамотою Національної спілки краєзнавців України (2012), подякою ректора НПУ імені М. П. Драгоманова (2013).

Своїм особистим прикладом Загребельна Н. І. сприяє формуванню в студентів почуття патріотизму, національної свідомості та відданості інтересам незалежної України.

бакБакка Тамара Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти.

Народилася 12 жовтня 1962 року, у 1979 закінчила Червоноармійську середню школу в Житомирській області. В 1981 році закінчила Бердичівське педагогічне училище. Педагогічний стаж розпочала на ниві рідної школи в смт.Червоноармійськ вчителем початкових класів.

У 1988 р. закінчила КДПІ імені М. Горького. Працює в Інституті історичної освіти: з 1986 р. — лаборантом кафедри історії СРСР, у 1987 р. переведена на посаду завідуючої кабінетом історії СРСР, а з 1988 р. працювала викладачем кафедри правознавства і паралельно обіймала посаду методиста Північноукраїнського центру заочної освіти СРСР, з 1994 р. працює на посаді старшого викладача кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, з 2008 р. — на посаді доцента кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти.

У 2000 р. Бакка Т. В. пройшла відбір до міжнародного Трансатлантичного проекту підтримки громадянського суспільства «Освіта для демократії в Україні», у результаті якого створено три посібники для учнів 9–11 класів та посібники для вчителів, що мають однакову назву «Громадянська освіта».

У листопаді–грудні 2000 р. Тамара Володимирівна пройшла стажування з громадянської освіти в Королівстві Нідерланди та в Німеччині. У межах проекту Баккою Т. В. (у співавторстві) були написані посібники з громадянської освіти. Відтак вона стала фундатором Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти.

У грудні 2002 р. стала співорганізатором першої Всеукраїнської конференції «Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності засобами суспільних дисциплін у системі освіти України». З 2005 р. активно співпрацювала з відділом історії Ради Європи.

За період роботи на кафедрі Бакка Тамара Володимирівна зарекомендувала себе професійним викладачем. Нею розроблені й читаються ткі вузівські курси: «Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін», «Методика навчання суспільствознавчих курсів ЗОШ», «Методика громадянського виховання», «Громадянська освіта», «Біосоціогенез» на ІІ, ІІІ курсі Інституту історичної освіти на стаціонарному та заочному відділеннях.

Крім цього, Бакка Т. В. плідно працює в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації, читаючи курси «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін», «Громадянська освіта» та «Спеціальні суспільствознавчі дисципліни» для слухачів, які здобувають другу вищу освіту.

Доцент Бакка Т. В., проводячи семінарсько-практичні та лабораторні заняття із цих дисциплін, активно практикує інноваційні методи, прийоми, форми роботи в організації навчального процесу. Нею запропоновано методику організації та проведення занять з використанням інноваційних технологій навчання.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах» і отримала ступінь кандидата педагогічних наук з спеціальності 13.00.04 — «Теорія та методика професійної освіти».

Протягом багатьох років доц. Бакка Т. В. забезпечує методичне керівництво педагогічною практикою студентів IV та V курсів Інституту історичної освіти заочного відділення та загальне керівництво навчальною суспільствознавчою практикою студентів Ш курсу.
Є куратором педагогічної практики в Інституті історичної освіти.

Бакка Т. В. постійно бере участь у Міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, присвячених проблемам суспільствознавчої освіти в Україні.
Доцент Бакка Т. В. має широке коло наукових інтересів. Досліджує проблеми гуманітаризації шкільної освіти, методики викладання суспільних дисциплін, громадянської освіти, гендерної освіти.

Бакка Т. В. стала одним з фундаторів такого важливого документу, як стандарт шкільної галузі «Суспільствознавство», затвердженого МОН України у 2002 р., є автором та співавтором навчальних програм курсу «Громадянська освіта» для учнів 9–11 класів; курсу за вибором суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання «Громадянська освіта: основи демократії» для учнів 11–12 класів; курсу за вибором суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання «Людина і світ» для 12 класу; курсу за вибором з основ культури гендерної рівності «Ми різні — ми рівні» (9–11 клас); курсу «Теорія та методика навчання громадянської освіти» для вищих навчальних закладів; співавтором програми та методичних рекомендацій з педагогічної практики та суспільствознавчої практики студентів Інституту історичної освіти.

Доцент Бакка Т. В. розробила у співавторстві підручники «Досліджуючи гуманітарне право», «Людина і світ» для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, «Громадянська освіта: основи демократії» для учнів основної та старшої школи, а також навчальні посібників для студентів ВНЗ.

Загальний обсяг науково-методичних видань доцента Бакки Т. В. становить понад 120 друкованих аркушів. Серед них: 9 навчальних програм, 6 підручників, 13 навчально-методичних посібників для вчителів і 23 навчально-методичних посібники для учнів загальноосвітніх шкіл.
Доц. Бакка Тамара Володимирівна з 2009 р. є членом науково-методичної комісії з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, проводить експертизу навчально-методичної літератури із суспільствознавчих дисциплін для загальноосвітніх закладів.

Бакка Тамара Володимирівна бере активну участь у профспілковому та громадському житті Інституту історичної освіти.

За досягнення у вихованні студентської молоді та участі в громадській роботі доц. Бакка Т. В. нагороджена Подякою від Київського міського голови О. О. Омельченка (2003); Подякою МОН України за вагомий внесок та розвиток Малої академії наук (2005); Подякою МОН України за високий професіоналізм та значний особистий внесок у формування наукової еліти України (2006); Дипломом НПУ імені М. П. Драгоманова за перемогу в рейтингу «Кращий старший викладач» (2007); Почесною грамотою МОН України (2009).

камКамбалова Яніна Миколаївна 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Народилася в місті Богуславі Київської обл. 17 листопада 1973 р. Після завершення навчання в школі була у 1989–1993 рр. студенткою Богуславського педагогічного училища. З 1993 р. навчалася на історичному факультеті Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, який закінчила з відзнакою в 1998 р., здобувши кваліфікацію «Вчитель історії та правознавства».

Показавши високі навчальні і наукові досягнення, у 1998 була рекомендована до вступу в аспірантуру кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін НПУ імені М. П. Драгоманова. Після закінчення аспірантури працює в Інституті історичної освіти: з березня 2004 р. — на посаді асистента, з вересня 2008 р. — на посаді старшого викладача кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, з лютого 2010 р. — на посаді доцента кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти.
Під керівництвом професора Ладиченко Т. В. написала та захистила у 2009 р. кандидатську дисертацію на тему «Методика створення навчально-методичних комплектів з всесвітньої історії в основній школі» (за спеціальністю 13.00.02 — «Теорія та методика навчання (Історія та суспільствознавчі дисципліни»).

У 2012 р. Камбаловій Я. М. було присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін.

За час роботи Камбалова Я. М. розробила і викладала такі навчальні курси: «Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання» для студентів ІІІ та ІV курсів Інституту української філології, «Шкільний курс „Рідний край” та методика його викладання» для студентів ІV курсу стаціонарного та заочного відділення Інституту історичної освіти, «Методика організації краєзнавчого туризму», «Методика навчання шкільного музеєзнавства» для студентів ІV курсу стаціонарного відділення Інституту історичної освіти, «Краєзнавчі компоненти історичної освіти» для магістрів стаціонарного відділення Інституту історичної освіти, спецкурс «Інноваційні технології навчання всесвітньої історії» для студентів V курсу стаціонарного відділення Інституту історичної освіти. За цей період Камбаловою Я. М. були розроблені й доповнені робочі та навчальні програми із зазначених вище навчальних курсів.

Доцент кафедри Камбалова Я. М. керує підготовкою магістерських, дипломних і курсових робіт студентів ІІ–V курсів, надає організаційно-методичну допомогу студентам Інституту в їх наукових пошуках у межах студентської проблемної наукової групи «Методика проведення педагогічного експерименту в процесі викладання шкільного курсу історії».

З 2006 р. Камбалова Я. М. здійснює загальне керівництво організаційно-виховною практикою студентів ІІ курсу Інституту історичної освіти, є автором відповідної програми проведення практики, постійно співпрацює з провідними дитячими оздоровчими таборами України.

З вересня 2006 р. Камбалова Я. М. виконує обов’язки секретаря Вченої ради Інституту історичної освіти. З 2009 р. є членом науково-методичної комісії з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, проводить експертизу навчально-методичної літератури із суспільствознавчих дисциплін для загальноосвітніх закладів. Протягом зазначеного періоду неодноразово брала участь у роботі Ради експертів Всеукраїнського конкурсу підручників з історії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом 2008–2013 рр. доцент Камбалова Я. М. брала участь у розробці та експертизі завдань для ЗНО з всесвітньої історії УЦОЯО (маючи відповідний сертифікат європейського зразка).

Основним напрямом наукового дослідження Камбалової Я. М. є проблеми створення сучасного шкільного підручника та навчально-методичних комплексів з історії.
Науковий доробок Камбалової Я. М. складають 72 друковані праці, серед яких 2 навчальні програми (співавтор), 19 навчально-методичних посібників для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, 20 наукових статей та 25 статей науково-методичного характеру.
Камбалова Я. М. активно працює над розробкою навчально-методичної літератури для загальноосвітніх шкіл, є співавтором навчальної програми з всесвітньої історії (профільний рівень) для 10 класу, навчально-методичних комплектів з історії України для 7 класу, всесвітньої історії для 6, 7 та 8 класів. У 2005 р. брала участь у розробці педагогічного програмного засобу (електронного підручника) «Всесвітня історія» для 10 класу. Протягом 2010–2013 рр. у співавторстві з проф. Ладиченко Т. В. щороку розробляє збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації із всесвітньої історії у 9 та 11 класах. У 2010–2011 рр. була одним з розробників завдань для всеукраїнського історичного конкурсу «Лелека», у 2012 р. та 2013 р. — всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева Сова».

Освітньо-педагогічна діяльність та участь у громадській роботі Камбалової Я. М. відзначена рядом нагород: почесними грамотами НПУ імені М. П. Драгоманова (2007, 2008, 2010, 2012), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012), орденом Кирила і Мефодія (2011).

мелМелещенко Тетяна Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Народилася 1982 р. в смт. Дубове Тячівського р-ну, Закарпатської обл. У 2000–2005 рр. навчалася в Бердянському державному педагогічному університеті, закінчила з відзнакою соціально-гуманітарний факультет і здобула спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. (Українознавство)».

Показавши високі навчальні й наукові досягнення була рекомендована до вступу в аспірантуру, де і навчалася протягом трьох років (2005–2008). Мелещенко Т. В. успішно завершила навчання в аспірантурі в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, підготувала і 25 жовтня 2010 р. захистила наукове дисертаційне дослідження на тему «Вацлав Гавел і його роль у державотворчих процесах Чехословаччини» та отримала диплом кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія у січні 2011 р.

З 2008 р. працює в Інституті історичної освіти на посаді викладача кафедри методики навчання історії та суспільно-політичних дисциплін, з вересня 2011 р. — на посаді старшого викладача кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти, а з вересня 2013 р. переведена на посаду доцента кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти.

За період роботи на кафедрі Мелещенко Т. В. розробила та читає такі нормативні курси для студентів спеціалізації «Суспільствознавство»: «Цивілізаційні моделі світу», «Людина і цивілізація» для студентів І курсу, «Методика громадянського виховання» для студентів ІІ курсу, «Ґенеза суспільства» для студентів 4 курсу. Також забезпечує семінарсько-практичні та лабораторні заняття на ІІ–ІV курсах стаціонарного відділення Інституту історичної освіти з курсів «Теорія та методика навчання історії», «Шкільний курс „Всесвітня історія”», «Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін», «Громадянська освіта».

У процесі педагогічної діяльності Мелещенко Т. В. здійснює методичне керівництво педагогічною практикою студентів ІV–V курсів Інституту історичної освіти та сприяє використанню ними інноваційних форм і методів у навчально-виховному процесі. Мелещенко Т. В. також здійснює керівництво виховною практикою студентів ІІ курсу та навчальною суспільствознавчою практикою студентів ІІІ курсу спеціалізації суспільствознавство. Також вона здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів, керує роботою проблемної групи студентів.

Тетяна Володимирівна проводить організаційну, профорієнтаційну, громадську та виховну роботу. У 2010–2011 рр. була активним співорганізатором Всеукраїнського історичного конкурсу «Лелека», у рамках якого щорічно брали участь понад 70 тисяч школярів. У 2012–2013 рр. була і є співорганізатором Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева Сова», що охоплює понад 50 тисяч школярів.

У 2008–2013 рр. виконувала обов’язки куратора академічної групи студентів Інституту історичної освіти, а потім наставника. Виконуючи свої обов’язки, Тетяна Мелещенко постійно організовує студентські поїздки до видатних місць України та Європи, завдяки чому студенти мали змогу ознайомитися з архітектурою та видатними історичними місцями Угорщини, Австрії, Чеської Республіки, Німеччини, Франції, Італії, Ватикану, Словенії, Болгарії, Польщі.

Тетяна Володимирівна організовує та бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, форумах та науково-звітних конференціях викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова. Мелещенко Т. В. бере активну участь у вивченні передового педагогічного та фахового досвіду провідних країн близького та далекого зарубіжжя. Вона проходила підвищення кваліфікації в Німеччині, Польщі, Литві та Ізраїлі. Зокрема брала участь у міжнародній науковій конференції «Українсько-польсько-єврейські відносини за умов німецької окупації та Голокосту (на території Західної України, 1941–1944 рр.)» (Перемишль, Польща, 21–23 червня, 2009); міжнародному педагогічному семінарі «Відображення в національних програмах з історії та шкільних підручниках проблем міжнаціональних відносин та поліетнічної історії» (Перемишль, Польща, 24 червня, 2009); міжнародному семінарі з питань толерантності. (Санкт-Петербург, 17–19 листопада 2010 р.); міжнародній науковій конференції «Україна на шляху до європейської цивілізації» (Чеська Республіка, Брно; 4–6.01.2011); міжнародному семінарі з історії вивчення Голокосту в Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль, 15–27.03.2011р.).

Мелещенко Т. В. є володарем гранту Президента України для обдарованої молоді на 2010 р. і здійснила проект на тему «Подолання проявів расизму, дискримінації і ксенофобії як негативних елементів суспільної комунікації в молодіжному середовищі України». Також Мелещенко Т. В. брала участь у роботі міжнародних освітніх проектів: «Громадянська освіта – Україна» (2005–2008 рр., проект ЄС), «Розбудова демократії» (2008–2010 рр., Канадсько-Український проект).

Т. В. Мелещенко брала участь у кількох раундах експертних консультацій з питань гендерної освіти, була керівником робочої групи МОН України з гендерного аналізу шкільних навчальних програм, пройшла навчальні курси «Програми тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів» і отримала сертифікат тренера програми рівних можливостей та прав жінок в Україні.

У 2011 р. була членом комісії МОН України з розробки державного стандарту освітньої галузі «Суспільствознавство». У 2012–2013 рр. — член журі обласного МАН Київської обл.

За 5 років роботи в Інституті Мелещенко Т. В. стала співавтором 12 підручників та навчально-методичних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 4 навчальних програм для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, понад 15 наукових і методичних публікацій.

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

13039218
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4539
10720
53910
11447010
418204
641921
13039218

Your IP: 34.204.191.0
Server Time: 2020-02-19 14:18:38
   

Хто на сайті?  

На сайті 348 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ