Електронні ресурси кафедри історії України

Деталі
 1. Баран. Історичні витоки україниського народу. – К., 2005.
 2. Білецький Леонід. Руська Правда й історія її тексту. — Вінніпег, 1993.
 3. Бовуа Даніель. Битва за землю в Україні: 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах. — К.: Критика, 1998. — 334 с.
 4. Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – К., 1963.
 5. Бойко. Історія українського селянства
 6. Боплан Гійом Левассер де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Пер. з франц. Я. І. Кравця, З. П. Борисюк. — К.: Наук. думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т, 1990.
 7. Борисенко В.Й. Еволюція соціальної структури Гетьманщини. - Київ, 1997 
 8. Борисенко В.Й. Курс української історії. - Київ, 1998 
 9. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині 17 ст. - К.,
 10. Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г., Візер С.О. Еволюція україно-російських відносин у др. пол. XVII ст. - К., 2006
 11. Борисенко В.Й.Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-х - 90-х роках ХІХ ст. К., 1980
 12. Борисенко, Андрусишин. Історія України в художньо-літературних образах, К., 2000
 13. Борисенко, Левченко Культурно-освітня діяльність громадськості Лівобережної України в 1825 - 1860 рр.. - К., 2002. 
 14. Брайчевський М.Ю.. Утвердження християнства на Русі.- К., 1988.
 15. Величко С. В. Літопис. Т. 1. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991.
 16. Величко С. В. Літопис. Т. 2. / Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 642 с.
 17. Володарі гетьманської булави. – К., 1994
 18. Галицько-волинський літопис .
 19. Галицько-Волинський літопис за Острозьким (Хлєбниковським) списком. — К., 2005.
 20. Генсьорський А. І. Термін «Русь» (та похідні) в Древній Русі і в період формування східнослов’янських народностей і націй // Дослідження і матеріали з української мови. — Київ, 1962. — Том. V.
 21. Гирич Ігор. Між російським і українським берегами. Володимир Вернадський і національне питання (у світлі щоденника 1917-1921 рр.) / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996.
 22. Ґренджа-Донський Василь. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. Мої спогади / Упор. та прим. Д. М. Федаки; вступна стаття В. І. Ільницького, Д. М. Федаки. — Ужгород: ВАТ Вид-во «Закарпаття», 2002.
 23. Громада №5.Укладач М.Драгоманов. - Женева, 1882.
 24. Грушевський Михайло. Велика, Мала і Біла Русь // Український світ. — 1992. — №1.; №2.
 25. Грушевський Михайло. Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівськім університеті 30 вересня 1894 року / Твори. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1.
 26. Грушевський Михайло. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / Твори. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1..
 27. Грушевський Михайло. Хронологія подїй Галицько-волинського літопису // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1901. — Т. 41.
 28. Гудзяк. Криза і реформа. Київська реформа Царгородський патріархат і Берестейська унія. Л. - 2000
 29. Гужрій А.И. Еволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVII ст.
 30. Гуржий А. Еволюция феодальных отношений на Леовбережной Украине
 31. Гуржій О. Україниський хутір XV – XVIII ст.
 32. Дзюба Іван. Інтернаціоналізм чи русифікація
 33. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII - XIX ст. Ч.1. 
 34. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII - XIX ст. Ч.2. 
 35. Драгоманов. Листи на Наддіпрянську Україну. - Коломия, 1894. 
 36. Другий (Волинський) статут Великого князівства Литовського 1566 року 
 37. Жиленко Ірина. Києво-Печерська Лавра і запровадження церковної унії 1596 року // Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. — Вип. 5. — К., 2001..
 38. Залізняк. Первісна історія України
 39. Заруба. Українське козацьке військо
 40. Зизаній Лаврентій. Граматика словенська / Підгот. факсим. вид. та. дослідження пам‘ятки В. В. Німчука. — К.: Наук. думка, 1980.
 41. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні. - К., 2000.
 42. Історія української культури. У 5-ти томах. — Т. 2: XIII — перша половина XVII ст. / Ред. Я.Д. Ісаєвич. — К., 2001.
 43. Качмарик Я. гетьман Б.Хмельницький.
 44. Качмарик. Гетьман Богдан Хмельницький
 45. Когут Зенон. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760—1830. — К.: Основи, 1996.
 46. Крип’якевич Іван. Галицько-Волинське князівство. — К.: Наук. думка, 1984.
 47. Крип’якевич Іван. Галицько-Волинське князівство. — К.: Наук. думка, 1984.
 48. Крип’якевич Іван. Михайло Грушевський. Життя і діяльність // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. — Львів, 2001.
 49. Лариса Гвоздик-Пріцак.Економічна і політична візія Б.Хмельницького...
 50. Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / Підгот. текстів пам'яток і вступ. ст. В. В. Німчука. — К.: Наук. думка, 1964.
 51. Лепявко. Козацькі війни кінця 16 ст в Україні. - Чернігів., 1996. 
 52. ЛИТВИН Михалон. ПРО ЗВИЧАЇ ТАТАР, ЛИТОВЦІВ ТА МОСКОВИТІВ. - М. 1994.
 53. Литвинов Володимир. Ренесансний гуманізм в Україні: Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV — початку XVII ст. — К.: Основи, 2000.
 54. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. Р. Г. Іванченка — К.: Т-во «Знання» України, 1992.
 55. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1989.
 56. Літопис Самовидця / Зав. Редакцією Г.М.Терлецька.
 57. Лозинський М. 40 літ діяльності просвіти. Львів, 1908. 
 58. Мацьків Теодор. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687-1709. — Київ-Полтава, 1995.
 59. Методичні рекомендації кафедри історії України до написання курсових, магістерських, дипломних робіт
 60. Микитась В. Л. Західноруські, або литовсько-руські, літописи // М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. Давня українська література / Під ред. проф. М. С. Грицая. — К., 1978.
 61. Микитась В. Л. Західноруські, або литовсько-руські, літописи // М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. Давня українська література / Під ред. проф. М. С. Грицая. — К., 1978.
 62. Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев. – К., 1984.
 63. Моця, Ричка. Київська Русь.від язичництва до християнства
 64. Новітня історія України. - К., 2000.
 65. Оглоблин Олександр. Гетьман І. Мазепа і його доба. - К., 2001.
 66. Оксана Мешко. Свідчу. –К., 1996.
 67. Орієнтовна тематика диплоних і курсових робіт з дисципліни “історія України” кафедри історії України
 68. Павленко. Передісторія давніх русів
 69. Павлик. М. М.П.Драгоманов. Переписка. Львів., 1901.
 70. Павлик. М. М.П.Драгоманов.Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис. творів. Львів., 1896. 
 71. Павлик. М. Переписка М.Драгоманова з М.Бучинським. - Львів., 1910. 
 72. Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі «спільної колиски» — К.: Вид. центр «Академія», 2001.
 73. Плани і тематика семінарських занять та індивідуальної роботи студентів з історії України. Комплект начально-методичних матеріалів
 74. Сєдов Валентин. Етногенез ранніх слов’ян  / Пер. з рос. — М., 2003.
 75. Слово о полку игореве. – М., 1984.
 76. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху - К., 2006 
 77. Станіславський. Запорозька Січ та річ посполита
 78. Стеблій Феодосій. Традиції княжої доби як чинник леґітимізації національно-політичних аспірації галицьких українців в епоху національного відродження (перша половина XIX ст.) / Галичина та Волинь у добу Середньовіччя. — Львів, 2001.
 79. Степанков Валерій. Формування української державницької ідеї 1648-1649 років / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996. —
 80. Степанков Валерій. Формування української державницької ідеї 1648-1649 років / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996.
 81. Толочко П.П. Давня історія України Том 1. – К., 1994.
 82. Толочко. Літописи Київської Русі.
 83. Україна крізь віки. Том 1. На світанку історії . – К., 1998.
 84. Україна крізь віки. Том 2. Античні держави Північного Причорномор’я. – К., 1998.
 85. Україна крізь віки. Том 3. Давні словяни. – К., 1998
 86. Україна крізь віки. Том 4. Київська Русь. – К., 1998
 87. Україна крізь віки. Том 5. Галицько-Волинська русь. – К., 1998
 88. Україна крізь віки. Том 6. Україна під татарами і Литвою. – К., 1998
 89. Україна крізь віки. Том 7. – К., 1998.
 90. Україна крізь віки. Том 7. – К., 1998.
 91. Україна крізь віки. Том 8. – К., 1998
 92. Україна крізь віки. Том 8. – К., 1998
 93. Україна крізь віки. Том 9. – К., 1998
 94. Україна крізь віки. Том 10. – К., 1998
 95. Україна крізь віки. Том 11. – К., 1998
 96. Україна крізь віки. Том 12. – К., 1998
 97. Україна у ХХ ст. Зб. Документів і матеріалів. – К., 2000.
 98. Українська державність у XX столітті історико-політологічний аналіз. — К. Політична думка, 1996.
 99. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. У 2-х ч. / За ред. В. М. Нічик. — К.: Наук. думка, Основи, 1995.
 100. Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України. - К., 2002.
 101. Хотинська війна (1621 р.)/ Г.Грабянка, С.Величко, Й.Мюллер та ін. – К., 1991.
 102. Шелухін. Україна- назва нашої землі з найдавніших часів
 103. Шпорлюк Роман. Імперія та нації / Пер. з англ. — К.: Дух і Літера, 2000.
 104. Щербак Віталій. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. — К.: Вид. дім "КМ Academia", 2000.
 105. Яковенко Наталя. Паралельний світ. - К., 2002.
 106. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років 17 ст.
 107. Яковлєва Т. гетьманщина в ІІ пол.. 50-х років.
 108. Яковлєва Т. Руїна гетьманщини.

Електронні матеріали формату  HTML:

1. Грушевський М.. Вибрані статті.

2. Оглоблин О. І.Мазепа та його доба. Львів, Париж, Львів, Торонто, Нью-Йорк. – 2001 р.

3. Войнович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. - Львів, 2000 р.

4. Грушевський М.. Вибрані статті

5. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том I.

6. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том II.

7. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том III.

8. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том IV.

9. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том V.

10. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VI.

11. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VII.

12. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VIII.

13. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том IX.

14. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том X.

15. Яковенко Н. Паралельний світ.


   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

13039035
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4356
10720
53727
11447010
418021
641921
13039035

Your IP: 34.204.191.0
Server Time: 2020-02-19 14:10:33
   

Хто на сайті?  

На сайті 235 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ