Національно-освітній чинник в історії України

Деталі

Опис навчальної дисципліни

Національно-освітній чинник в історії України

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

$1-          Лекції із застосуванням таблиць, картографічних матеріалів та відеоматеріалів.

$1-          Семінарські заняття.

Спеціальність: 6.020302 «Історія»

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень: бакалавр

Лекції:

14 год.

8 год.

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни: вибіркова

14 год.

4 год.

Форми поточного контролю:

$1-          усна перевірка

$1-          написання реферативних робіт

$1-          контрольні роботи

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 4

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр: VІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-      Аудиторне: 4 год.

$1-      Самостійна робота: 8 год.

62 год.

78 год.

Форма підсумкового контролю

Екзамен - письмовий

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/2

(28/62)

1/7

(12/78)

Передумови навчання – історія України

         

Мета і завдання навчальної дисципліни є ознайомлення з роллю освіти у процесі націєтворення, вивчення особливостей впливу освітнього чинника на формування сучасної української нації наприкінці XVIII ст. – у першій третині ХХ ст. Аналіз особливостей освітніх процесів в умовах Російської та Австрійської (Австро-Угорській) імперій, а також розвиток української освіти в 1917 – 1930‑х рр. в контексті європейських процесів розвитку.

Програма навчальної дисципліни: Освіта і нація. Імперія та нація. Організаційна, змістовна та структурна трансформація освіти в Україні в імперських реаліях (кін. XVIII ст. – 1917 рр.). Відкриття і діяльність університетів. Освітні проекти української еліти наприкінці XVIII ст. – у першій третині ХХ ст. в контексті націотворчих процесів. Освітня діяльність української еміграції 20 – 30-х рр. ХХ ст.

Бібліографія:

$11.    Борисенко В.Й., Телегуз І.О. Національна освіта і формування української модерної нації у 1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії. – К., 2012.

$12.    Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм: Пер. з англ. – К., 2003. – 300 с.

$13.    Посохова Л. Історія Харківського колегіуму в контексті становлення системи вищої освіти в Російській імперії // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 7. – Харків; Київ, 2005. – C. 64 – 74.

$14.    Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.

Методичне забезпечення: Програма «Національно-освітній чинник в історії України», робоча програма, комплект навчально-методичних матеріалів «Національно-освітній чинник в історії України».

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисципліни за вибором):

Зауваження: (примітки-особливості курсу): Зосередження уваги студентів на опрацюванні наукових статей та монографій.

Лектор: кандидат історичних наук, доцент Телегуз Ірина Олександрівна

Факультет: Факультет історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти 6, телефон:244-09-09

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ