Міжнародна науково-практична конференція
«Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності майбутніх вчителів засобами громадянської освіти»

5 листопада 2009 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності майбутніх вчителів засобами громадянської освіти». Місце проведення – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 231). Організатори конференції – Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України та Українсько-Канадський Проект “Розбудова демократії”, що здійснюється за підтримки Канадського Агентства Міжнародного Розвитку (CIDA). До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, що цікавляться питаннями громадянської освіти та виховання, толерантності, громадянського суспільства.
Терміни. Науковці та викладачі, що бажають взяти участь у конференції, мають надіслати до Оргкомітету доповідь не пізніше п’ятниці, 30 жовтня 2009 р. 
Програма конференції буде сформована на основі отриманих доповідей.
Вимоги до оформлення доповіді:
1. Статті мають відповідати вимогам ВАК України до структури наукової статті та містити такі елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Стаття подається українською або іншими мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на дискеті, диску чи електронною поштою.
3. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити:
- прізвище, ініціали автора; 
- назву статті; 
- текст анотації (до 50 слів);
- перелік ключових слів. 
4. Матеріал в анотації викладають стисло і точно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів..
5. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.
6. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком Література і виконується мовою оригіналу. 
7. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7,123], де 7– номер джерела за списком літератури, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,32;9,48;11,257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв]. 
8. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.

Статтю можна подати до Оргкомітету:
- електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
- особисто: за адресою Київ, вул. Освіти, 6, каб. 48. 

Публікація доповідей. Планується публікація представлених доповідей у вигляді ваківської збірки. Вартість публікації – 15 грн. за сторінку. 

Витрати. Організатори конференції забезпечують харчування доповідачів. Дорожні витрати не відшкодовуються.

За довідками звертатись:
- електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою «Конференція»
- телефоном: (044) 520 1207 або
8 050 145 4631 – Бакка Тамара Володимирівна
8 096 746 7615 – Мелещенко Тетяна Володимирівна